Scano di Montiferro - Iscanu - su situ de Iscanu
Avviso sui Cookie - Questo sito non svolge alcuna attività di profilazione. Tuttavia, per rendere disponibili alcune funzionalità ed assicurare ai visitatori una esperienza di navigazione ottimale, questo sito fa uso di cookie. Leggi la nostra informativa sui Cookie prima di proseguire la navigazione. Proseguendo la navigazione su questo sito gli utenti acconsentono al ricorso di cookie e tecnologie simili online da parte nostra.
MENU
Home News Articulos Download Links Contattami

Sant'Antiogu de Iscanu

áLOCALIDADE SANT'ANTIOGU

Su parcu de Sant'Antiogu est particularmente adattu in sos meses calurosos de istiu pro respirare aria frisca e faggher rebottas in mesu 'e sa natura incontaminada e bundandes funtanas de abba frisca ispartas peri tottu su parcu.

Su territoriu de Iscanu est particularmente riccu de benales e rios chi li dant un'impronta caratteristica.
Tra sas prus importantes bi sunt sas de Sant'Antiogu chi produent abba no solu pro sa idda matessi ma bonaghedda de iddas bighinas. Cun una gittada de 150 literos pro segundu sunt cunsiderados tra sos benales prus bundantes de su Montiferru.
Tra sas roccas basalticas naschent carchi chimbe benales fazilmente identificabiles pro s'abbindanzia de abba chi dat vida a unu riu chi curret in s'omonima localidade andande a alimentare su Riu Mannu.SA CRESIA DE SANT"ANTIOGU

Sa cresia rurale de Sant'Antioguo fuit costruida probabilmente in su 1636. S'edifiziu est a pranta rettangulare,a aula unica, affiancadu a manu manca da sa sacristia e in ambos costazzos da "sos pendentes" o "pennentes", ambientigheddos ammuntados chi serbiant pro ospitare pellegrinos e devotos chi cheriant soggiornare in sa localidade durante sa muta de sa novena e de sa festa de su Santu.

SA FACCIADA DE SA CRESIA

Sa capanna, hat sa parte centrale, in ue s'aberit su portale, in pedras isquadradas lassadas a vista, e unu coronamentu a cornice in sas cales estremidades sunt inseridos duos acr˛teros a froma piramidale. A su centru est conclusa da unu campanile a vela. Subra su portale s'aberit una frenesta manna rettangulare, unica fonte de lughe pro sa cresia.
S'edifiziu hat cobertura in linna a duas abbas subra archos a tottu sestu, in pedra a vista. Su pamentu est in lastras de trachite. Puru essende una cresia de campagna, rispettu a sas ateras presentes in su territoriu de Iscanu hat un'istruttura prus elaborada, forzis ca sa devozione a su Santu in issa veneradu, chi attirait zente meda fintzas da sas biddas bighinas, aiat generadu su bisonzu de immannire sa cresia cun s'aggiunta de "sos pennentes". Ancora oe chentinaias de fideles provenientes da Iscanu e da tottu su circondariu, pregande devotamente Sant'Antiogu li domandant sa grazia de ottener su sanamentu e su cunfortu inb sa sufferenzia. in su presbiteriu quadrangolare est ubicadu s'altare in linna comporadu in su 1848 da sa cresia bosinca de Santa Rughe a su preziu de 15 francos.

Restauradu dae pagu (1999), est postu pro ospitare s'istatua de su Santu chi 'enit portada in prozessione da sa idda de Iscanu in sa localidade duas bortas a s'annu (in occasione de sas festas chi sunt su segundu lunis passsadu Pasca 'e Abrile e su lunis in fattu a s'ultima dominiga de Austu). In assenzia de s'istatua s'altare ospitat una pintura a ozzu cun s''effigie de su santu, opera de su pintore isvizzeru Emilio Scherer chi soggiornait in Bosa cara a sa fine de su XIX seculu. Su cultu de Sant'Antiogu est antigu meda e aiat tentu unu enorme impulsu pustis de aer agattadu sas reliquias de su Santu in s'Isula de Sant'Antiogu su 18 de Martu 1615 pro opera s'arcivescovo de Casteddu, mussignor Franziscu d'Esquhrel.
Su santu originariu de sa Mauretania (regione de s#039;Africa settentrionale), fuit fattu esiliare da s'imperadore Adrianu in s'isula de Sulki (odierna Sant'Antiogu de Sulcis) ca professait sa fide cristiana e rifiutait de adorare sos deos paganos. Inoghe issu hat esercitadu s'attividade de dottore chi fuit operande a su matessi tempus cunversiones meda. Sa tradizione cheret chi Antiogu est mortu su 13 deSantu Andria de s'annu W. Grazias a su gesuita iscanesu padre Salbadore Pala, mastru de matematica e teologia in s'Universidade de Casteddu, Iscanu hat tentu sa fortuna de tenner in su matessi annu de su ritrovamentu de sas reliquias una vertebra de su santu, e fuit propriu custa circustanzia a fagher nascher s'idea de sa costruzione de una cresia in onore sou in unu territoriu riccu di abbas, rigogliosa vegetazione e chi puru presentait su vantaggio de esser a paga distanzia da sa idda.

SAS FESTAS (da su liberu de Nanni ‘Elogu, Sant’Antiogu de Iscanu – Appunti di storia e tradizione , Tipografia Fonsarda, Cagliari, 1999)

Da su 1636 in onore de su Santu sulcitanu si zelebrant tres festas a s’annu, in Abrile, in Austu e in Santu Andria.
Sa festa prus antiga, est zelebrada in tottu sas cresias su 13 de Santu Andria, anniversariu de sa morte de su Santu suzessa s’annu 127 sutta s’imperadore Adrianu. Sa prus importante per˛, est sa ricurrentzia de beranu chi si festat su lunis in fatu a sa seconda dominiga de Pasca ‘e Abrile. S’atera solennidade si faghet s’ultimu Lunis de Austu.

A cara a sa fine de su seculu passadu, cando cun s’incameramentu de sos benes ecclesiasticos sa parrocchia non podiat prus assigurare sos finantziamentos a sa cresia de Sant’Antiogu, unas famiglias si aiant fattu carrigu de sas ispesas de sa festa lassande poi s’incarrigu a sos eredes issoro che sighint fintzas a dies de oe cun su titulu de “obreris” o prus simpaticamente benint fintzas cramados “parentes de Santu Antiogu”.

A cara a sos annos trinta su vicariu Nonnu Mannu aiat istituidu sas Priorissas, duas personas chi pro promissa si leant s’incarrigu de curare sa pulizia e su mudare de sa cresia ‘e campagna e de sa cappella parrocchiale pro un annu.

Dae s’incominzu in occasione de sa festa de Abrile e de Austu, s’istatua de su Santu beniat trasferida da sas cunfradias accumpanzadas cun sos fideles dae sa cresia parrocchiale, in ue si custodiat tottu s’annu, a sa cresia de campagna. Sa prozessione si faghiat in s’antigu caminu chi da Iscanu andait a Macumere.

Cando fuit bistada inaugurada s’istrada chi che leat a sos benales e a sa cresia su vicariu Nonnu Mannu aiat propostu de fagher su trasportu de su Santu in cuss’istrada noa. Gasi su 6 de Magiu 1957 su Santu beniat collocadu subra un’autocarru (abbaida sa fotografia originale a manu manca) chi partiat in direzione de sa cresia de campagna cun in fatu una prozessione longa de macchinas. S’est sighidu pro custu caminu pro unos 39 annos fintzas chi in s’istiu1996, unu gruppu de zovanos ait disizzadu de che leare dae nou su Santu a coddu in su caminu ‘etzu de campagna comente beniat fattu anticamente. Incoraggiados da su vicariu nou, preu Franco Oggianu, e da su padre saverianu Giuanne Pes, su 28 de Austu, pustis de 39 annos, si repitiat s’antiga usantzia cun partecipatzione manna de sos fideles.

Pro tale prozessione si camminat pro prus de mes’ora cun su pesante Santu a coddu, pro cussu cadatantu toccat de arrimare pro chi sos cunfrades si potent dare su cambiu e pasare.
S’istatua difattis pesat unos 120 chilos a ue toccat de azungher ateras parizas deghinas de chilos de sa portantina, pro unu totale de unos duos quintales.

Ma in Iscanu sa gana de mandare adenanti sas traditziones antigas est prus forte de sa comodidade de sas macchinas!


Imprenta
Share
 Autore : MicroPiras
 Publicadu : ChenÓbura;, 18 Martzu 2011 - 10:45
 Urtima modýfica : MŔrcuris;, 4 FreÓrgiu 2015 - 18:04
 PÓgina lŔghida 3537 bortas

New-CMS 2.9.7 Valid CSS Valid html 5 GNU General Public License Admin
This page was created in 0.0704 seconds
Contenuto del div.