Scano di Montiferro - Iscanu - su situ de Iscanu
Avviso sui Cookie - Questo sito non svolge alcuna attività di profilazione. Tuttavia, per rendere disponibili alcune funzionalità ed assicurare ai visitatori una esperienza di navigazione ottimale, questo sito fa uso di cookie. Leggi la nostra informativa sui Cookie prima di proseguire la navigazione. Proseguendo la navigazione su questo sito gli utenti acconsentono al ricorso di cookie e tecnologie simili online da parte nostra.
MENU
Home News Articolos Download Links Contattami

Proverbi e modi di dire

Proverbi e modi di dire 

Proverbi e modi di dire (liberamente tratte dal libro "Scano Montiferro, Ambiente - Storia - Tradizioni, raccolta di notizie a cura della scuola media - anno scolastico 1987-1988")

--------------------------------------------------- ------

A

A bucca serrada no b'intrat musca.

A caddu donadu no li mires pilu.

A caddu 'ezzu fune noa.

A caddu frazigadu sa sedda li pittigada.

A caddu mandigadore, fune culza.

A cando meda, a cando nudda.

A cando sos moltos, ben'ad'essere sos bios.

A chie tribagliada, a chie abbaidada.

A colpu colpu sinde segat s'albure.

A colpu fattu no b'hat fenettu

A contos male fattos si bi torrada.

A daghi t'appo a imparare, t'appo a peldere.

A faeddos maccos origas suldas.

A ispasimos de coro.

A mentuare sa pazza e a benner s'ainu.

A mossu 'e cane pilu 'e cane.

A ogni santu sa festa sua.

A ora 'ezza cappa ilde.

A padre facci mannu limusina negada.

A peraulas maccas origas suldas.

A pizzinnu mi torro.

A pregontu si andada finzasa a Roma.

A riere a coa.

A s'ainu meu li dao pazza 'e olzu, inue ruede bi lassat su colzu; a s'ainu meu li dao pazza e ranu, inue ruede s'inde pesada sanu.

A s'albeghe tusa Deus misurat su entu.

A s'albure rutta dognunu b'imbattede.

A su santu chi ad'essere, ora pronobis.

A su toppu s'ispina.

A times chi mi che prendet su caddu in binza.

Abba currente no frazzigat bentre

Abba e fogu no si negada a niunu.

Abba e sole trigu a muntone, abba e bentu annaada de sulmentu

Abrile bacca a bacchile.

Abrile haiat moltu sa mama a frittu.

At fattu a sa moda 'e s'ainu: o tottu o nudda.

Adorare sos astros de s'aria.

Affligiu che Gesù Cristo in sa rughe.

Agattare s'iscrappa giusta a su pè.

Aggiungher linna a barriu.

Alcu a manzanu, abba a sero.

Allegra che chigula.

Allegru che puzzone d'eranu.

Amore 'e calbineri, amore passizeri.

Amore 'e cavalieri, abba in pischedda.

Andande che ainu chi a peldidu s'imbastu.

Andande che anima mala.

Andande e beninde mi soe finigadu.

Andande mori mori.

Andare a fune isolta.

Appustis moltu cuminigadu.

Aria netta non timet tronos.

Arridu che bidru.

Asi siada in caretta.

Asi siat biu.

Astula a truncu.

Attacau che righina.

Austu fenu infustu.

B
Bae e pone giaga in sa serra.

Bambu che ludu.

Beccu chi no beccat hat già beccadu.

Bellu che frore 'e fae.

Bellu che rosa.

Bennias sas marias bennias sa tittias.

Bentu in puppa, mai novas.

Bezzu cadruddu.

Bezzu mi lessese e pizzinnu ti c'andese.

Biaittu meru.

Biancu che latte.

Biancu che nie.

Biancu che tela.

Biere s'abbunzu in s'oggiu anzenu.

Binu onu finzas a feghe.

Biu che pedra.

Boe solu no tirat carru.

Bogare ozzu da sa frommiga.

Bonu che pane.

Bassu 'e rodas.

Bruttu che polcu.

Buffande che colbu siccu.C
Caddu curridore no durada a bezzu.

Caddu e pobidda chircala in bidda e si podes in bighinadu.

Cando cantat sa tonca in notte mala, portat su tempus bonu sutta s'ala.

Cando cantat su cucù, sa cariasa est coghinde.

Cando essit su sole essit pò tottu.

Cando frorit e coghet pessighe, die cant'e notte.

Cane appeddande e polcu paschinde.

Cane cun porcu nde tenet finas a moltu.

Cane e corbu no si c'ogant s'oggiu.

Cane onu cun cane malu faghene cazza.

Canonigu moltu, cadrea tramudada.

Cantat comente una rana imbaldigada.

Cantu pius tenet, pius disizzada.

Cariasa e pruna prantande una, mela prantande meda.

Carrasegare onu Pasca mezzana.

Carru andande via faghede.

Casca, casca c'appiazzu est Pasca, sa perra tua no ti mancada.

Cattu, cattu malappadu e battu.

Che l'intrada in d'un' origa e che l'essit in s'attera.

Chentu concasa, chentu berritas.

Chera a fogu enidi.

Cheret tottu: domo e lettu.

Cherrer sa cuba prena e sa muzzere imbriaga.

Chie a ultimu istada, o peldede o acchistada.

Chie andada cun su toppu imparat a toppigare.

Chie cantat sos males ispantat.

Chie chenat binu, ilmuzat abba.

Chie cantat in mesa o in lettu o es maccu o es feltu.

Chie cumandat faghet legge.

Chie cun cane runzosu colcat, runzosu si nde pesat.

Chie est cunfrade leat candela.

Chie est avvisadu est mesu salvadu.

Chie faghet e isconzat no li mancat de ite fagher.

Chie finidi innanti azzuada.

Chie in gianna anzena iscultat, males suos intendet.

Chie la cheret cotta e chie la cheret crua.

Chie lompede innanti mandigada innanti.

Chie male faghet, male pigiat.

Chie male no faghet, male no pensat.

Chie manizzat su mele s'inde linghet sos poddighes.

Chie mezzorat in s'anzenu est perdiu de tottu.

Chie mezzus no tenet cun sa muzzere si colcat.

Chie no arriscat no piscat.

Chie no biet no comporat.

 

Chie no biet no disizzat.

Chie no cheret giugher molenda no si ponzet molinarzu.

Chie no dat a cristos dat a tristos.

Chie no faeddat colcoriga si faghet.

Chie no intendet a peraulas no intendet mancu a colpos.

Chie no ischit es cumpanzu de su zegu.

Chie no messat, ispigat.

Chie no podet messore, ispigat.

Chie no portat conca portat pes.

Chie no tenet fortuna, no balet chitto pesare.

Chie no tribagliat no mandigat.

Chie pagat innanti pappat pische pudidu.

Chie papat meda tribagliat meda.

Chie parat tantas razzas, no nde faghet una ona.

Chie portat coa 'e pazza timet de si la brusciare.

Chie portat pane in su saccu no est tontu né maccu.

Chie portat runza si la rattet.

Chie sezzit in caddu anzenu no sezzit cando cheret.

Chie tenet arte tenet parte.

Chie tenet favore in corte, no tenet paura 'e morte.

Chie no ischit ite fagher su attu in culu pettenat.

Chircare su pilu in s'ou.

Corbu cun corbu no si c'ogant s'oggiu.

Colca traddu e pesa chitto.

Comporare su casu da su sorighes est peus de portare diauloso a bendere.

Corrudu e afrustigadu.

Cumprendes azzu pò chibudda.

Cun chito e cun lughe.

Cun s'abba e cun su fogu si brullat una orta.

Cussu non d' hat perdiu mancu sas cattolas bezzas.

D
Da chie si devet bier sa lughe si biet su buggiu.

Da una matta de ispina naschet una rosa.

Da un'ischinditta s'azzendet su fogu.

Dare e leare faghet amare.

Dare unu colpu a s'incudine e unu a su malteddu.

De su pagu paghittu.

Deus dat su male e su remediu.

Deus lampat e tronat e poi s'abbonat

Deus no tenet fizzos immentrigados

Deus serrat una frenesta e abberit una gianna.

Dogni abba cazzat sidiu.

Dogni attapada a su poddighe malu.

Dogni male gruvenadu cheret gruvenare

Dogni Pasca andede e benzede, Pasca de fiores mai ch'enzede.

Dogni pedde hat fiancu.

Dogni troppu istroppiat.

Dognunu accheridi a sos suos.

Dognunu est mere in domo sua.

Dognunu s'inzeniada comente podet.

Dolu in buscia, dolu in coro.

Domo a medida de istare, terra cantu podese inghiriare.

Domo cun lozza e poltigale in mesu.

Domo fritta, lettu cheghente.

E

Erba mala no morit mai.

Esser che Santu Giuanne in sa festa.

Esser senza cabu né coa.

Est comente a fagher bene a su diaulu.


F
Faeddos craros, amigos de semper.

Faghe bene e bae a s'inferru.

Faghe bene e tene male.

Faghe su bene e no mires a chie.

Fagher addurare marteddadu.

Fagher comente sa manu 'e Deus.

Fagher fizzos e fizzastros.

Fagher ponner tottos duos pes in d'una iscrappa.

Fagher rier sas puddas.

Fagher rier sos airados.

Fagher sa colda da sa musca (da su pulighe).

Fagher sa oltada de su pudderigu 'e s'ainu.

Fagher su iazzu de su preitosu.

Fagher su passu pius longu de s'anca.

Faghet comente su crastu 'e Tusio: male istai e peus bisto.

Faghimos comente in Bosa ch'addighi proet lassant proer

Faghinde e isconzande no mancada ite fagher.

Faina de notte, risu de die.

Faulas intendo e faulas bendo.

Fea che deppidu malu.

Feu che moro.

Ficcher unu roccu in su muru.

Finzas sa frommiga cando la toccan si oltat.

Fissante, che segat s'uccone ma no zedidi.

Fizzos pitticos, fastizzos pitticos, fizzos mannos, fastizzos mannos.

Fizzu de attu sorighe tenet.

Fogu senza truncheddu, conca senza chelbeddu.

Frealzu prestami duas dies, pò fagher frocca e nie, pro fagher nie e frocca, chi su pastore si occat.

Frittu che nie.

G
Gelosu ses, corrudu moris!

Gioga-gioga che l'hat bogadu s'oggiu.

Giughet sette animas che su attu.

Giugher da Erodes a Pilatos.

Giugher sa cara che luna 'e Capidanni.

Giustiscia noa, ferramenta acuta.


I

Ilbeltula ilbeltula.

Impara s'arte e ponela a parte.

In cresia manna no crepat predi.

In d'ogni gianna b'hat crau.

In domo anzena maccu parede.

In domo de su tiruddalzu, né tirudda né cogalzu.

In palas anzenas corrias largas.

In ue hat zente hat rumore.

Infadadu che petta pudida.

Infustu che sorighe in zarra.

Innanti est su ighinau chi no sos parentes.

Intonadu che pulighe.

Intrada de leone, bessida de anzone.

Inue b'hat maccos, rien istolados.

Inue b'hat maccos, rien sabios.

Inue no b'hat battu sos sorighes bi ischeltian.

Isappidu che ludu.

Ischidi pius unu maccu in domo sua chi chentu sabios in domo anzena.

Iscuder su zappu a pes.

Iscura sa domo in ue intrat sa giustizia.

Iscura s'alzola chi si accattat de sa frommiga.

Iscurigadu e nieddu.

Iscuru a chie naschet in luna mala.

Iscuru a chie non faeddat.

Iscuru su male assoltau!

Iscuru tue!

Iscusias de malu pagadore.

Isetta caddu meu a crescher s'elba.

Isettande sos de cappellu, si che sunu andados sos de berritta.

Ispanta carrelas.

Ispina sutta ludu.

Issu si sonat e issu si ballat.

Istare siddìdu.

Ite li faghet sa missa a su moltu?

Ite mi seusu...

L
Lassare che maccu.

Lena che seda.

L'ischidi finzas s'ainu.

Lu giughent tottu sos diaulos.

Lu poltat che teula de pidire fogu.

Lughidu che isprigu.M
Macchine de tantas zenìas.

Macchine e colcoriga.

Maccos cun maccos s'intenden a pare.

Maccu che caddu.

Maggiu est moltu isposu.

Male chi si causat issu no est de pranghere.

Male est s'andada e peus sa 'ennida.

Maltu bundosu massaggiu runzosu, maltu siccu massaggiu riccu.

Mandiga petta de muzzère tua!

Mannu che ainu.

Mannu e chenza valore.

Mannu 'ebbadas.

Maridu nd'ettat domo, fizzu istrazzat coro.

Mazzadas de mare! Si brigada e passada.

Mere 'e dolimas.

Mezzus fizza mia mala in mesu a chentu 'onas chi no fizza mia ona in mesu a chentu malas.

Mezzus a pappare pane in presone chi no a pappare terra.

Mezzus caddu toppu chi no caddu moltu.

Mezzus chi no unu calchie de caddu.

Mezzus chi no unu punzu a s'oggiu.

Mezzus dare soddu a mastru chi no reale a ischente.

Mezzus est acciappare su puzzone tentu chi no su chi est a tenner.

Mezzus fizzu 'e sorte chi no fizzu 'e re.

Mezzus perdet sa botta chi no s'amigu.

Mezzus poberu e sanu chi no riccu e malaidu.

Mezzus pobidda mala chi no nudda, ite hant a narrere cussos chi non d'ana!.

Mezzus sa iscina andande chi no su soddu arrimadu.

Mezzus solu chi mal'accumpagnau.

Mezzus sula chi no pedde.

Mezzus unu ainu biu chi no unu dottore moltu.

Mezzus unu bonu amigu chi unu malu parente.

Modde che figu.

Molte no benzet chi iscuscia no mancat.

Molte pregada, fida durada.

Molte tua, fida mia.

Moris cumbessu.

Mudau su fulcone, paret unu barone.

Mudu che crastu.

Mura cotta, aghina cotta.

Muzzere bella, maridu corrudu.


N

Naralu a sogra, intendelu nura.

Nde dare una cotta e una crua.

Nde poltas unu de giudisciu!

Né a pizzinnu ammustres né a bezzu ingustes.

Né predi soe né missa canto.

Nieddu che s'iscominiga

Nieddu che tintieddu.

Nieddu pighidu.

Niunu iscaddat in palas anzenas.

Niunu narat "ohi" si no li dolet cosa.

Niunu naschet imparadu.

No attaccat né a muros né a crastos.

No che ponzes su carru a nanti 'e sos boes.

No est cosa de ponner fattu.

No est fizzu de sa pudda niedda.

No est Pasca dogni die.

No est simula 'e fagher ostias.

No hat bidu mai grascia 'e Deus.

No hat nadu mancu Zesu.

No importat sa canna cando s'ispiga est manna.

No lu ponet cun Deus.

No poto narrer "de cuss'abba no buffo".

No s'agattat peus cosa che chilcare e no agattare, isettare e no benner, amare e no esser amadu, colcare e no drommire.

No sento ca moria cantu imparare cheria.

No siat chi mi che prendet su caddu in binza.

No t'abbastat né bilde né siccu.

No t'appo a fagher atteru fodde.

O

O est maccu o est feltu.

Oe in figura, cras in sepoltura.

Ogare sa fune.

Ogni beffe appo piantu.

Ogni cosa a tempus sou.

Ogni istrobu est grazia.

Ogni lassada est perdida.

Ogni maccu hat sorte.

Ogni matta 'e aldu mi parede Nenaldu.

Ognunu de su chi tenet donat.

Orrios de ainu e frastimos de bagassa no pigant a chelu.

P
Paga fura, paga chilca.

Paga zente, bona festa.

Pagu bene tou!

Palte mia c'appo eo.

Pappa pagu e comporadinde.

Paret chi b'est intrada sa giustiscia.

Paret chi no eppet mai biu grascia 'e Deus.

Paret faghinde su fabbricu 'e Roma.

Paret moltu da su priogu puddinu.

Passadu su riu, no est pius amigu miu.

Pedde mala no nde morit.

Pedde senza fiancu no sinde agattada.

Pedra troulana mai ponet lana.

Perder tottu, saccu e sale.

Pistighinzada che puddighina chi hat perdiu s'ou.

Pius balet sa salsa chi no su pische.

Pius balet unu gustu chi no milli siendas.

Pius mannu est s'oggiu chi no sa 'entre.

 

Pius sunt sos sonos chi no sos tronos.

Pizzinnos e puddas imbruttant su logu.

Poberesa no est vilesa.

Polcu nettu no ingrassat.

Ponner sa fune subra.

Ponner sa salude in malturia.

Ponner su ruspiu in terra.

Pro no tenner mezzus cun sa muzzere si colcada.

Pro andare a ispassu e a festa dogni preittosa est lesta.

Pro cumandare malu missu, mezzus si lu fettat issu.

Pro dogni cosa bi cheret misura.

Pro fagher cosa bi cheret cosa.

Pro una mala essida mezzus una bona cagliada.

Pudda niedda, brou saboriu.

Puzzone chi no beccat hat beccadu.

Regalu isettat regalu.


R

Riu mudu trazzadore.

Ruggiu che puddu.

Ruinde e pesande.

S

Sa bellesa intrat da sa 'ucca.

Sa bellesa no faghet domo.

Sa bellesa no si appiccat a su muru.

Sa brocca a sa funtana b'andat chentu oltas e a sa chenteunu si segat.

Sa cosa ona est semper paga.

Sa die ona si biet da su manzanu.

Sa femina ona nde l'ogant da sutta su lettu.

Sa giustiscia segudat su leppere a carru.

Sa limba no hat ossu e segat pruppa e ossu.

Sa linna mala est sa chi zirriada.

Sa manu che fìlighe naschinde.

Sa moninca su chi biet faghede.

Sa muzzere 'e su pastore a su sero si cumponet.

Sa nue chi passat de su chi poltat lassat.

Sa peus linna de su carru est sa chi zirriada.

Sa pira a sa coltina.

Sa propria linna brusciat su monte.

Sa roda girat : né su onu durada, né su malu nemmancu.

S'abba c'andat dogni cosa ma no su macchine.

S'abba curret a mare.

 

Saccu boidu no adurat reu.

S'ainu no mandigat tonforanu.

Santa Lughia o aranzolat o niat, Santu Nigola o niat o aranzolat.

Santa Lughia, unu passu 'e pia, Pasca 'e Nadale unu passu 'e mannale.

Sas origas che leppere isposu.

Sazzu fattu petta annunziada.

Seberande seberande ch'est ruttu in conzas segadas.

Semper leande e mai poninde, finzas su mare si siccada.

Sezzi su culu e prena s'insulu.

Si abba in su moltagiu pistas, abba fudi, abba est e abba istat.

Si cando andat bentu no bentùlas, de istare in s'alzola ti nde imbulas.

Si cheres chi s'amore si mantenzede, una manu chi andede e s'attera chi enzede.

Si cheres pappare pische, t'infundes su culu.

Si Deus no cheret, sos Santos no hant a poder.

Si est meda no tinde leo, si est pagu no tinde aggiungo.

 

Si no mi cheret dare su babbu, mi dada su fizzu.

Si no nd'ettat no nd'isettat.

Si ti pizzigat su fogu a poddighes, za ti moves.

Suffrire pò imbellire.

S'oggiu puru cheret sa palte sua.

Solu si sonat e solu sì ballat.

Sos benes campaniant machine.

Sos corros s'inde los leat da bussacca e si los ponet in conca.

Sos males cuitana a ch'intrare e a ch'essire istentana.

Sos males de Carrasegare si pranghen in Caresima.

Sos males de pizzinnia si pranghen in bezzesa.

Sos peccados de limba si pranghen in bida.

Sos peccados de su babbu los pranghen sos fizzos.

Sospiros de coro mancamentu 'e buscia.

Su attu cuadu e sa coa in campu.

Su attu pò su pische s'hat bendidu sa inza.

Su cane masedu lu futtin' una olta.

Su carru cheret untu pò andare.

Su chi est Sune est Sagama.

Su chi podes fagher oe no lu lesses a cras.

Su coro che un'ala 'e pudda.

Su dimoniu faghet padeddas e cobeltores nono.

Su discoidu est cumpanzu de sa mala fortuna.

 

Su fummu andot a sos bellos e a sos corrudos.

 

Su inari andat e benit.

Su iscaddau a s'abba calda timet finzas sa fritta.

Su maccu est a inue la fissat.

Su mal' ingannu torrat a s'ingannadore.

Su mal'ingannu male andada.

Su mancu peccadore nde pranghet su peccadu.

Su mandigu anzenu est pius saboridu.

Su mazzone no faghet anzones ma mazzoneddos.

Su mazzone peldet sa este ma no peldet su ch' este.

Su moltu chenza pranghere no ch'essit.

Su 'oe narat corrudu a s'ainu.

Su pische mannu che pappat su pitticcu.

Su poberu andat a si sinnare e si che ogat s'oggiu.

Su puzzone in gabbia no cantat de allegria ma cantat de rabbia,

Su riu aundadu che pigiat s'omine.

 

Su signalau cheret timidu.

Su soddu mannu ilfundat sa bussacca

Su soddu pitticcu prenat sa buscia.

Su trigu 'e maltu segalu altu.

Su troppu istropiat.

Sulda che campana ezza.

T
Tabacchera e tabaccu, sa femina trassera faghet s'omine maccu.

Tappulande su pannu che passat s'annu.

Tempus malu ispassiadiddu!

Ti segudat sa roda 'e su carru.

Tontu che nappu.

Torradu ses a funtana cagada.

Tosta che pira.

Tostu che balla.

Tottu est cominzare!

Tottu li devent e niunu lu pagat.

 

Tra calzande e bestinde sa este, sa die mia passada si ch'este.

Tristu e malebiottu.

V

Vida bella e testamentu biancu.

Z
Za l'ischit Deus e deo.

Za nde fugliat de cosas su mare!

Zente cun zente, fae cun laldu.

Zente meda colcoriga meda.


Print
Share
 Autor : MicroPiras
 Publicado : Viernes, 25 Marzo 2011 - 10:56
 Última modificación : Miércoles, 4 Febrero 2015 - 18:12
 Página leída 370 veces

New-CMS 2.9.7 Valid CSS Valid html 5 GNU General Public License Admin
This page was created in 2.8601 seconds
Contenuto del div.